تیم ما

محمدعلی زارع
رئیس هیئت مدیره
محمدرضا مسعودی
مدیر شبکه اجتماعی
آرش قربانی
مدیر خدمات آموزشی