طراحی شبکه ارتباطی/اجتماعی

نوکاوان نوع جدیدی از شبکه‌های اجتماعی را به مشتریان ارائه می‌کند. شبکه اجتماعی کاری نسل جدیدی از شبکه‌های اجتماعی است که نقطه‌ای میان طیف شبکه‌های کاملا کارمحور و شبکه‌های کاملا ارتباط‌محور را هدف گرفته است.
گراف به عنوان نمونه‌ای از این شبکه‌ها به مدیریت پروژه در سازمان‌ها و تیم‌های اجرایی کمک می‌کند. در عین حال شبکه‌ای اجتماعی برای ارتباطات فردی نیز هست. امنیت، قابلیت سفارشی‌سازی و مبتنی بودن بر زبان فارسی مزیت‌های گراف نسبت به موارد مشابه است.