شبکه اجتماعی کالک

  • کالک

ایده‌ی اساسی شبکه اجتماعی کالک مبتنی بر تسهیل روابط کاری و مدیریت دانش در تشکل‌های فرهنگی با حفظ تمام ویژگی‌ها و جذابیت‌های یک شبکه اجتماعی است. این شبکه در حال حاضر در تشکل‌های دانشجویی مورد استفاده قرار گرفته است.