خدمات آموزشی

انتقال تجربه از مدیران نسل اول و دوم انقلاب به مدیران آینده و حفظ این تجربیات نیاز اساسی کشور است که در نهایت به پاسخ‌گویی به مهم‌ترین نیاز امروز کشور یعنی تربیت مدیران انقلابی و جهادی منجر خواهد شد. مدیران نسل اول و دوم انقلاب به دلیل شرایط سِنی و درگیری‌های خود امکان ثبت تجربیات را ندارند. با عدم ثبت این تجربیات منبع عظیم دانش از بین خواهد رفت و امکان استفاده از آن از بین می‌رود.
یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی کشور که چندی است بصورت جدی ظاهر شده است؛ بدنه مدیریتی غیر انقلابی کشور است. با اینکه بیشتر مدیران از فرزندان انقلاب و علاقه‌مند به انقلاب هستند ولی مشکل انقلابی نبودن در فکر و عمل را شاید بتوان از اصلی‌ترین عوامل جاری نشدن انقلاب در عرصه‌هایی مثل اقتصاد و فرهنگ و سیاست و … دانست.