محمدرضا مسعودی

مدیر شبکه اجتماعی
کارشناسی ارشد آینده‌پژوهی